Blog

Szkolenie wstępne i okresowe BHP dla nowych pracowników

27.03.2024

szkolenie wstępne i okresowe BHP dla nowych pracowników

Pracodawca ma obowiązek dbania o bezpieczeństwo pracowników zatrudnionych w firmie. Kluczowe jest zapewnienie odpowiednich warunków pracy, a także przeprowadzanie szkoleń wstępnych i okresowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. W dalszej części tego artykułu dowiesz się więcej na temat tych dwóch szkoleń.

Co to jest szkolenie wstępne BHP?

Szkolenie wstępne BHP jest przeprowadzone zaraz po zatrudnieniu pracownika. To bardzo ważny element procesu wdrażania nowego personelu. Szkolenie BHP dla pracownika to pierwszy krok w zapewnieniu, że nowozatrudniona osoba jest świadoma potencjalnych zagrożeń związanych z wykonywaną pracą.

Podczas szkolenia wstępnego BHP pracownicy zapoznają się z zasadami i procedurami bezpieczeństwa obowiązującym w danym miejscu pracy. Dotyczy to ogólnych kwestii, np. takich jak obowiązek noszenia środków ochrony osobistej, jak i zasad postępowania w przypadku wypadku. Wstępne szkolenie BHP pozwala też na zapoznanie pracownika z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Kiedy należy przeprowadzić szkolenie wstępne BHP?

Każdy pracownik zatrudniony w oparciu o umowę o pracę jest zobowiązany do odbycia szkolenia wstępnego u nowego pracodawcy. Oznacza to, że jeśli zmieni pracę, awansuje lub zostanie zdegradowany, to i tak powinien ponownie przejść instruktaż stanowiskowy. Ogólny instruktaż należy przeprowadzić w pierwszym dniu pracy. Z kolei instruktaż stanowiskowy najlepiej, aby odbył się w ciągu pierwszych dni w pracy.

Istnieje również wyjątek, gdy pracownik nie ma obowiązku odbywania szkolenia wstępnego. Dotyczy to osób podejmujących pracę u tego samego pracodawcy, na tym samym stanowisku, bezpośrednio po wygaśnięciu umowy lub z maksymalną przerwą wynoszącą maksymalnie 30 dni.

Jakie są etapy wstępnego szkolenia BHP dla pracowników?

Szkolenie wstępne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy należy zorganizować stacjonarnie lub częściowo zdalnie. Zgodnie z przepisami instruktaż ogólny może być zorganizowany online tylko dla pracowników pracujących zdalnie, np. przez platformę e-learningową. W pozostałych przypadkach szkolenie powinno odbyć się na żywo z wykładowcą. Z kolei instruktaż stanowiskowy należy przeprowadzić stacjonarnie. Wyjątkiem są jedynie pracownicy, którzy będą wykonywali swoją pracę w trybie zdalnym – oni mogą całe szkolenie wstępne BHP odbyć przez Internet.

Czego dowiedzą się pracownicy podczas wstępnego szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy? Szkolenie jest podzielony na dwa etapy – instruktaż ogólny i instruktaż stanowiskowy. To sprawia, że pracownik może zapoznać się z ogólnymi zasadami na temat bezpieczeństwa i higieny pracy, a także z zasadami zachowania bezpieczeństwa na samym stanowisku pracy. Przekonaj się, czego dokładnie powinien dowiedzieć się pracownik podczas poszczególnych rodzajów szkolenia wstępnego.

Instruktaż ogólny

Pierwsza część szkolenia wstępnego, czyli instruktaż ogólny trwa min. 3 godziny lekcyjne. Głównym celem instruktażu ogólnego jest przedstawienie pracownikom podstawowych zasad i procedur związanych z BHP. Podczas tej części szkolenia pracownicy zapoznają się również z metodami ograniczenia ryzyka wypadków i chorób zawodowych.

Podczas instruktażu ogólnego nowi pracownicy zostają poinformowani o obowiązku przestrzegania zasad BHP oraz konsekwencjach ich naruszenia. Przekazywane są także informacje na temat rodzajów zagrożeń występujących w miejscu pracy oraz sposobów radzenia sobie z nimi.

Poza tym pracownicy powinni zostać przeszkoleni w zakresie pierwszej pomocy i ochrony przeciwpożarowej oraz z zasad postępowania w przypadku awarii lub sytuacji kryzysowych w firmie. Instruktaż ogólny BHP obejmuje też zapoznanie nowego personelu z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz tymi dotyczącymi praw pracownika w tym zakresie.

Instruktaż stanowiskowy

Instruktaż stanowiskowy trwa zazwyczaj ok. 8 godzin lekcyjnych lub nawet kilka dni. Wyjątkiem są szkolenia dla pracowników administracyjno-biurowych, którym można skrócić szkolenie do dwóch godzin lekcyjnych.

Ten etap szkolenia BHP koncentruje się na zagadnieniach bezpośrednio związanych z wykonywanymi przez pracownika obowiązkami na konkretnym stanowisku pracy. Podczas instruktażu stanowiskowego nowo zatrudnione osoby poznają dokładną specyfikę swoich obowiązków wraz z potencjalnymi zagrożeniami. Instruktor przekazuje również informacje na temat bezpiecznego korzystania z narzędzi, maszyn czy też z substancji używanych w trakcie pracy.

W zależności od specyfiki danego stanowiska instruktaż może być mniej lub bardziej zaawansowany. Warto dodać również, że podczas tego etapu wstępnego szkolenia pracodawca powinien zapoznać pracownika z regulaminem pracy w firmie. To dokument, który jest sporządzany najczęściej w przypadku, gdy w firmie pracuje przynajmniej 50 osób i nie obowiązuje układ zbiorowy. Przełożony podczas instruktażu stanowiskowego powinien zademonstrować, jak bezpiecznie wykonywać pracę, a następnie skontrolować, czy pracownik wykonuje swoje zadania w prawidłowy sposób.

Co to jest szkolenie okresowe BHP?

Szkolenie okresowe BHP przede wszystkim ma na celu odświeżenie i uporządkowanie wiedzy, a także umiejętności związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Poza tym podczas szkolenia okresowego warto przekazać pracownikom nowe rozwiązania techniczno-organizacyjne.

Należy podkreślić, że ważną motywacją dla przeprowadzania szkoleń okresowych są również zmiany w przepisach, z którymi pracownicy mogą się w ten sposób zapoznać.

Poza tym szkolenie okresowe BHP to istotny element dbania o bezpieczeństwo w firmie oraz utrzymanie higienicznych warunków pracy. To z kolei ma znaczący wpływ na zmniejszenie ryzyka wypadków, urazów i chorób zawodowych.

Sprawdź jakie szkolenia BHP online proponujemy na naszej stronie.

 

Szkolenie okresowe BHP online

W dzisiejszych czasach szkolenia okresowe BHP oferują dwie formy szkoleń. Szkolenia mogą odbyć się w formie stacjonarnej lub w wersji online. Kurs BHP online przyjmuje formę e-learningową. Takie szkolenie jest wygodną formą dla pracowników, ponieważ posiada możliwość samodzielnego przechodzenia przez treści szkoleniowe i dają możliwość odbycia egzaminy końcowego.

 

Tak jak w przypadku szkoleń stacjonarnych, tak cena każdego kursu BHP online zależy od stanowiska.

 

Zgodnie z prawem szkolenie okresowe BHP online może być przeprowadzone dla kierowników, pracodawców, administracji, pracowników inżynieryjno-technicznych, nauczycieli, lekarzy, weterynarzy czy pracowników ochrony zdrowia.

Jak długo jest ważne szkolenie okresowe BHP?

Pierwsze szkolenie okresowe BHP należy przeprowadzić w ciągu roku od zatrudnienia nowego pracownika. Nieco inne zasady obowiązują osoby kierujące pracownikami – kierowników, brygadzistów oraz mistrzów. Wówczas należy przeprowadzić okresowe szkolenie BHP maksymalnie w ciągu sześciu miesięcy od dnia zatrudnienia. Po ukończeniu szkolenia okresowego pracownik powinien otrzymać stosowne zaświadczenie.

Częstotliwość odbywania kolejnych szkoleń okresowych z BHP uzależniona jest od zajmowanego stanowiska, ale też od tego, czy pracownik, wykonując swoje obowiązki zawodowe, jest narażony na szczególne niebezpieczeństwo.

Oto jak często należy przeprowadzać szkolenie okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy:

 • co najmniej raz w roku – dotyczy to pracowników zatrudnionych na stanowiskach, które wyróżniają się szczególnym poziomem niebezpieczeństwem, np. wymagają pracy w szkodliwych warunkach lub pracy na wysokościach;
 • co 3 lata – dotyczy to osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych;
 • co 5 lat – dotyczy to pracodawców oraz osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych; co 5 lat szkolenie okresowe powinni też odbywać pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych np. konstruktorzy urządzeń technicznych i organizatorzy produkcji; odnosi się to również do pracowników służby BHP, pracowników narażonych na czynniki szkodliwe dla zdrowia i osób, których praca wiąże się z odpowiedzialnością w zakresie BHP;
 • raz na 6 lat – dla pracowników na stanowiskach administracyjno–biurowych.

Co obejmuje szkolenie okresowe BHP?

Okresowe szkolenie BHP powinno być maksymalnie dostosowane do charakteru wykonywanej pracy. Dzięki temu w trakcie zajęć omawiane będą m.in. sytuacje kryzysowe i zagrożenia typowe dla danej grupy pracowników. Sprawdź zatem, jakie są najważniejsze elementy szkolenia okresowego dla poszczególnych pracowników.

Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych

Pracownicy administracyjno-biurowi zazwyczaj wykonują obowiązki zawodowe przed monitorem komputera. Są to głównie pracownicy korporacyjni, placówek edukacyjnych, administracji państwowej itp. W takim przypadku szkolenie okresowe powinno obejmować m.in.:

 • zasady właściwego postępowania w razie wypadku w miejscu pracy,
 • ocenę zagrożeń związanych z wykonywaną pracą;
 • zasady wykonywania swoich obowiązków zgodnie z zasadami BHP i ergonomią pracy zdalnej.

Szkolenie okresowe dla pracowników służby zdrowia

Ten rodzaj szkolenia okresowego jest skierowany do lekarzy, ratowników medycznych, pielęgniarek, a także dla innych pracowników mających regularny kontakt z chorymi osobami. W takim przypadku ważne jest to, żeby okresowe szkolenia BHP obejmowały m.in. następujące zagadnienia:

 • przedstawienie wypadków, jakie najczęściej pojawiają się w służbie zdrowia;
 • wskazanie środków ochrony indywidualnej;
 • zasad wykonywania swoich obowiązków zgodnie z zasadami BHP;
 • omówienie zagrożeń wynikających z pracy w ochronie zdrowia – z uwzględnieniem czynników chemicznych, biologicznych oraz fizycznych.

Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

To właśnie pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych są najczęściej narażeni na wypadki w miejscu pracy. Dlatego jeszcze ważniejsze jest to, żeby szkolenie okresowe BHP były maksymalnie dopasowane do potrzeb właśnie tej grupy pracowników. Zatem z tego powodu szkolenie okresowe BHP powinno obejmować:

 • zapoznanie pracownika z najczęstszymi zagrożeniami w miejscu pracy i sposobami radzenia sobie z nimi;
 • zasady postępowania w razie wypadku w miejscu pracy;
 • zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy;
 • sposoby przeciwdziałania wypadkom w miejscu pracy np. na wysokości.

Szkolenie okresowe dla kadry inżynieryjno-technicznej

Szkolenia okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych są przeznaczone dla projektantów, konstruktorów, technologów, a także organizatorów produkcji. Ze względu na specyfikę ich pracy konieczne jest to, żeby szkolenie okresowe obejmowało m.in.:

 • metody oceny zagrożeń występujących podczas pracy;
 • zasady bezpieczeństwa w razie wypadku w czasie pracy – dotyczy to zarówno zasad udzielania pierwszej pomocy, jak i postępowania w przypadku pożaru bądź awarii;
 • kształtowanie warunków pracy zgodnie z zasadami ergonomii i bezpieczeństwa pracy;
 • zasady związane z prawidłową pracą w trudnych warunkach.

Szkolenie okresowe BHP dla kadry zarządzającej

Szkolenie okresowe BHP należy przeprowadzić dla kierowników, dyrektorów, prezesów, brygadzistów i mistrzów. W takim przypadku szkolenia okresowe powinny obejmować m.in.:

 • sposoby tworzenia warunków pracy, które ograniczają ryzyko występowania zagrożeń w firmie;
 • sposoby ochrony pracowników przed zagrożeniami w czasie pracy;
 • prawidłową organizację stanowisk pracy i postępowanie w razie wypadku;
 • prawidłową ocenę ryzyka i zagrożeń w miejscu pracy.

Kto powinien przeprowadzić szkolenie BHP wstępne i okresowe?

Pracodawca jest zobowiązany do tego, aby zapewniać pracownikom szkolenia wstępne i okresowe. Może zlecić to zadanie wykwalifikowanemu kierunkowo pracownikowi lub jednostkom organizacyjnym zajmującym się prowadzeniem działalności szkoleniowej z zakresu BHP.

Jako potwierdzenie odbycia szkolenia wstępnego BHP pracownik musi własnoręcznie podpisać dokument potwierdzający, że zapoznał się z przepisami BHP. Wydawana zostaje wtedy karta szkolenia wstępnego, która jest przechowywana w aktach osobowych pracownika.

Na koniec szkolenia okresowego uczestnicy biorą udział w egzaminie sprawdzającym. Uczestnicy, którzy pozytywnie zdadzą ten test, otrzymują zaświadczenie wydawane przez organizatora szkolenia.

Jaka zewnętrzna firma może przeprowadzić szkolenie wstępne i okresowe BHP? Może to być:

 • firma, która prowadzi działalność szkoleniową w zakresie BHP;
 • stowarzyszenie, którego celem jest działalność związana z bezpieczeństwem oraz higieną pracy;
 • centrum kształcenia zawodowego, szkoła ponadpodstawowa, a także placówka kształcenia ustawicznego;
 • podmioty działające w systemie szkolnictwa wyższego, które mają kompetencje i zasoby niezbędne do przeprowadzenia szkolenia BHP na odpowiednim poziomie

Mamy nadzieję, że teraz już wiesz, czym jest szkolenie BHP wstępne i okresowe. Przedstawiliśmy szczegółowo, czym się one charakteryzują dla różnych grup pracowników, a także, jak często powinny być organizowane przez pracodawcę. Należy pamiętać, że nieprzestrzeganie przepisów stanowi naruszenie przepisów i naraża firmę na wysoką karę i konsekwencje prawne.

 

Zobacz również:

Firmy współpracujące

Masz pytanie do specjalisty BHP?

  Dane kontaktowe

  BHP CENTER SP Z O. O.

  Bonarka for Business

  Budynek D, piętro I

  Puszkarska 7i

  30-644 Kraków

  PFR