Blog

Jak wygląda egzamin BHP online?

22.01.2024

EGZAMIN ONLINE BHP CENTER

Szkolenie z bezpieczeństwa i higieny pracy to obowiązek każdego pracownika. Inaczej nie może przystąpić do pracy bądź też jej kontynuować. Dlatego ważne jest to, żeby kierownik działu BHP przygotował kurs dopasowany do potrzeb danego pracownika. Takie szkolenie BHP online okresowe lub wstępne może być prowadzone online, a później jest zakończone egzaminem. Przekonaj się, jak dokładnie wygląda egzamin BHP online.

Prawne aspekty egzaminów BHP online w Polsce

Warto zaznaczyć, że nad przestrzeganiem prawa pracy sprawuje nadzór Państwowa Inspekcja Pracy. Natomiast nadzór, a także kontrolę nad przestrzeganiem ustalonych zasad i przepisów higieny pracy oraz warunków środowiska pracy sprawuje Państwowa Inspekcja Sanitarna. Ich działania są podyktowane aktualnie obowiązującymi przepisami. Zgodnie z nimi w Polsce każdy pracownik zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zgodnie z aktualnymi przepisami, pracodawca ma obowiązek zapewnić, żeby pracownicy przeszli odpowiednie szkolenie, a test z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy to jedno z narzędzi oceny ich wiedzy i zrozumienia zagadnień bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Kto musi ukończyć egzamin z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy?

W Polsce obowiązek ukończenia egzaminu BHP online obejmuje wszystkich pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Zarówno nowo zatrudnieni, jak i obecni pracownicy są zobowiązani do przystąpienia do szkolenia BHP, w tym egzaminu, zgodnie z przepisami prawa pracy.

W skrócie muszą ukończyć egzamin BHP online:

 • Nowi pracownicy – osoby, które rozpoczynają pracę w danym miejscu, są zobowiązane do ukończenia szkolenia BHP, w tym egzaminu, w okresie czasowym określonym przez pracodawcę.
 • Obecni pracownicy – osoby, które są już zatrudnione, również muszą ukończyć egzamin z zakresu BHP, zwykle w określonych odstępach czasu lub w razie wprowadzenia istotnych zmian w zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy.

Proces egzaminacyjny – krok po kroku

Rejestracja i dostęp do platformy online

Pracownik otrzymuje dostęp do specjalnej platformy online, na której będzie przeprowadzony egzamin. Rejestracja obejmuje podanie podstawowych informacji identyfikacyjnych.

Materiały szkoleniowe

Pracownik przegląda materiały szkoleniowe dostępne na platformie. Mogą to być wideo, prezentacje, czy teksty dotyczące zagadnień związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Na podstawie tych materiałów pracownik dowie się wielu przydatnych informacji m.in. tego, że w pomieszczeniu biurowym temperatura powietrza nie może być niższa niż 16 st. C. W materiałach dydaktycznych zostanie też zawarta informacja na temat tego, że profilaktycznym badaniom lekarskim podlegają wszyscy pracownicy zatrudnieni w danej firmie.

Egzamin teoretyczny

Po zapoznaniu się z materiałami przystępuje się do egzaminu teoretycznego. Pytania obejmują różne aspekty BHP, od obsługi sprzętu po procedury awaryjne np. tego, że w przypadku zauważenia pożaru pracownik powinien zaalarmować wszelkimi dostępnymi środkami przełożonych i zawiadomić właściwe służby.

Egzamin praktyczny (opcjonalny)

W niektórych przypadkach, zwłaszcza w branżach, gdzie praktyczna wiedza jest kluczowa, może być wymagane przeprowadzenie egzaminu praktycznego. To sprawdza, czy pracownik potrafi zastosować teoretyczną wiedzę w praktyce. Warto zaznaczyć, że takie testy BHP zazwyczaj odbywają się już w miejscu pracy, a przede wszystkim nie jest to konieczne w przypadku wszystkich branż czy też stanowisk pracy.

Ocena i certyfikat

Po zakończeniu egzaminu pracownik otrzymuje wyniki oraz ewentualnie certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia. To dokument, który może być potrzebny przy różnych inspekcjach czy audytach.

Jakie obszary obejmuje egzamin z BHP?

Egzamin z BHP (Bezpieczeństwo i Higiena Pracy) obejmuje szeroki zakres tematyczny, sprawdzając wiedzę pracowników na różnych obszarach związanych z bezpiecznym i higienicznym wykonywaniem pracy. Poznaj kilka głównych obszarów, które mogą być objęte egzaminem BHP:

Zasady ogólne BHP:

 • Pojęcie i cele BHP.
 • Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie BHP.
 • Znaczenie prewencji wypadków.

Identyfikacja zagrożeń i ryzyka:

 • Rozpoznawanie potencjalnych zagrożeń w miejscu pracy.
 • Ocena ryzyka i sposoby jego minimalizacji.
 • Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych.

Higiena pracy:

 • Zasady prawidłowego organizowania stanowisk pracy.
 • Ochrona przed szkodliwymi substancjami chemicznymi.
 • Higieniczne warunki pracy, w tym zagadnienia związane z hałasem, oświetleniem, wentylacją.

Ergonomia:

 • Znaczenie właściwej organizacji stanowisk pracy.
 • Unikanie przeciążenia fizycznego i psychicznego.
 • Ergonomiczne zasady korzystania z narzędzi i sprzętu.
 • Organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami, a także zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy – niezbędne może też być przestrzeganie regulaminu stanowiskowego obowiązującego w danej firmie.

Ochrona przeciwpożarowa:

 • Podstawowe zasady bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 • Obsługa sprzętu przeciwpożarowego.
 • Plan ewakuacji i procedury w przypadku pożaru.

Środki ochrony indywidualnej (SOI):

 • Wybór i prawidłowe stosowanie środków ochrony indywidualnej, takich jak kaski, okulary ochronne, rękawice itp.
 • Rola SOI w minimalizowaniu ryzyka wypadków.

Zasady korzystania z maszyn i narzędzi:

 • Bezpieczna, a także prawidłowa obsługa maszyn i narzędzi.
 • Konieczność przestrzegania instrukcji producenta.
 • Zasady dotyczące konserwacji i napraw.

Zdrowie psychiczne i społeczne:

 • Znaczenie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.
 • Świadomość problemów zdrowia psychicznego w miejscu pracy.
 • Promowanie zdrowego środowiska pracy.

Podsumowanie

Egzamin BHP online stanowi integralną część procesu szkoleniowego, mającego na celu zapewnienie, że pracownicy są świadomi zasad bezpieczeństwa, potrafią rozpoznawać potencjalne zagrożenia i wiedzą, jak unikać sytuacji zwiększających ryzyko wypadków. Pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia odpowiednich środków i narzędzi, takich jak platformy online, umożliwiających pracownikom dostęp do materiałów szkoleniowych oraz przeprowadzenie egzaminów BHP online.

Zobacz również:

 

 

Firmy współpracujące

Masz pytanie do specjalisty BHP?

  Dane kontaktowe

  BHP CENTER SP Z O. O.

  Bonarka for Business

  Budynek D, piętro I

  Puszkarska 7i

  30-644 Kraków

  PFR