Blog

Kurs BHP Online - Zmiany w prawie i ich wpływ w 2024 roku

15.02.2024

ZMIANY W PRZEPISACH 2024 BHP CENTER

Ostatnie lata obfitowały w zmiany przepisach z zakresu BHP, w tym bardzo ważne w Kodeksie pracy. Jak wpłynęło to na szkolenia BHP i sposób ich prowadzenia?

Zmiany wprowadzone w zakresie pracy zdalnej

W 2023 weszła w życie nowelizacja Kodeksu pracy. Została w nim uregulowana praca zdalna. Wcześniej w przepisach mogliśmy znaleźć tylko informacje dotyczące telepracy. Zawody, które mogą świadczyć pracę w formie zdalnej, mają teraz prawo do 24 dni tzw. home office w roku - wtedy jest to praca zdalna okazjonalna. Mogą również przejść, w porozumieniu z pracodawcą, na pracę hybrydową lub, jeśli jest tak w treści umowy, na pracę całkowicie wykonywaną zdalnie. Na pracodawców nałożyło to nowe obowiązki - na przykład konieczność przygotowania nowych dokumentów.

Szkolenia dla osób wykonujących pracę zdalną

Pracownicy w czasie wykonywania pracy zdalnej, mogą również zdalnie odbyć szkolenie BHP. Przed wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego, szkolenia odbywały się głownie w formie stacjonarnej. Trend ten jednak się odwrócił. Szkolenia online nadal są najchętniej wybieraną formą. Przy formie pracy zdalnej szkolenie BHP online jest nadal dopuszczalne. Dla wielu rodzajów stanowisk jedną z ujętych w rozporządzeniu form szkoleń BHP jest samokształcenie kierowane. W związku z tym, niezależnie od formy pracy, na przykład stanowiska kierownicze, administracyjno-biurowe czy inżynieryjno-techniczne mogą wykonać szkolenie okresowe BHP w formie e-learningu. Szkolenie online nie musi odbywać się w miejscu pracy.

Jakie nowe informacje są poruszane na szkoleniach BHP?

W związku ze zmianami w przepisach, program szkolenia BHP obejmuje tematy takie jak:

 • kontrola trzeźwości pracowników
 • urlop rodzicielski i urlop opiekuńczy - zmiany w tym zakresie
 • nowe zasady zawierania umów na okres próbny
 • zmiany w rozporządzeniu w sprawie BHP na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
 • refundacja szkieł kontaktowych

Wniosek o elastyczną organizację czasu pracy - nowe uprawnienia pracowników

Pracownicy wychowujący dzieci do lat 8, od kwietnia 2023 r. mogą złożyć wniosek o elastyczną organizację pracy. Kolejne nowe prawo pracownika to możliwość złożenia wniosku o pracę zdalną dla osób wychowujących dziecko do lat 4. Pracodawca ma obowiązek zapoznania się z wnioskami pracowników. Jeśli odmówi, powinien poinformować ich dlaczego podjął taką decyzję.

Obowiązki pracodawcy - nowe dokumenty

Co zmieniło się, patrząc od strony pracodawcy?

 • Informacja o warunkach zatrudnienia a praca zdalna: pracodawca powinien określić jednostkę organizacyjną, w której strukturze znajduje się stanowisko pracy pracownika wykonującego pracę zdalną oraz wskazać osobę lub organ, odpowiedzialnych za współpracę z pracownikiem i upoważnionych do przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywanej pracy zdalnej.
 • Zapoznanie z ryzykiem zawodowym: pracodawca powinien stworzyć lub zaktualizować ocenę ryzyka zawodowego dla pracowników wykonujących pracę zdalną na danym stanowisku.
 • Regulamin pracy zdalnej: pracodawca powinien przedstawić pracownikom regulamin i wzory wniosków dotyczących pracy zdalnej lub ująć to w porozumieniu wewnątrzzakładowym.
 • Możliwość kontrolowania trzeźwości pracowników: jeśli pracodawca zdecyduje się ją wprowadzić (choć musi mieć do tego solidne podstawy), powinien uregulować zasady takich kontroli w układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy lub obwieszczeniu o kontroli trzeźwości pracowników.

Podsumowując, stan zagrożenia epidemicznego, choć już się zakończył, w efekcie przyniósł w Polsce sporo nowych przepisów dotyczących prawa pracy. Co za tym idzie, mamy nowe obowiązki pracodawców, ale również obowiązki pracownika - choćby konieczność składania wniosków o pracę zdalną. Obecnie prawa pracownika pozwalają na dużo bardziej elastyczną formę pracy.

Zmianie przepisów uległy również dopłaty do okularów korekcyjnych - rozszerzono je o soczewki kontaktowe.

To pracodawca odpowiada za bezpieczne i higieniczne warunki pracy. W związku z tym powinien delegować pracowników na obowiązkowe szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Choć celem szkolenia nie jest omawianie spraw kadrowych, to najważniejsze nowe zasady wynikające z nowelizacji kodeksu pracy, są podczas nich omawiane. Szkolenia BHP powinny odbywać się w czasie pracy i na koszt pracodawcy.

Dowiedz się więcej z artykułów:

Czym różnią się szkolenia bhp online od szkoleń stacjonarnych?

Ile ważne jest szkolenie bhp? Jak długo?

Kto odpowiada za stan bhp w zakładzie pracy?

Firmy współpracujące

Masz pytanie do specjalisty BHP?

  Dane kontaktowe

  BHP CENTER SP Z O. O.

  Bonarka for Business

  Budynek D, piętro I

  Puszkarska 7i

  30-644 Kraków

  PFR