Blog

Kto odpowiada za stan bhp w zakładzie pracy?

23.02.2022

[caption id="attachment_4245" align="alignnone" width="600"]KTO ODPOWIADA ZA STAN BHP W ZAKŁADZIE PRACY KTO ODPOWIADA ZA STAN BHP W ZAKŁADZIE PRACY[/caption]

KTO ODPOWIADA ZA STAN BHP W ZAKŁADZIE PRACY?

Zgodnie z Kodeksem pracy to pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie. Odpowiada za to karnie i finansowo. Czy osoby zarządzające pracownikami - kierownicy i managerowie również odpowiadają w tym zakresie?

Kodeks pracy a przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w pracy

Kodeks pracy mówi wprost, jakie obowiązki spoczywają na kadrze zarządzającej. Jeśli pracodawca wyznaczy kierowników działów, przejmują część odpowiedzialności. Zgodnie z art. 212 kodeksu pracy, osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:

 • organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem;
 • organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy;
 • dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem;
 • egzekwować przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • zapewniać wykonanie zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami.

Aby przestrzegać tych wytycznych, każdy przełożony powinien wykazywać się znajomością aktów prawnych, w szczególności tych o ochronie pracy.

Za co konkretnie pracodawca ponosi odpowiedzialność?

Należy wspomnieć, że na obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa w zakładzie pracy nie wpływają obowiązki pracowników, ani zadania zlecone służbom bhp. Cytując kodeks pracy, pracodawca ma obowiązek chronić życie i zdrowie swoich podwładnych, poprzez zapewnianie im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Decyduje o organizacji stanowisk pracy oraz organizacji procesu pracy i powinien przy tym brać pod uwagę bezpieczeństwo. Odpowiada również za przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów dotyczących bhp. To pracodawca  wyznacza postawę wobec bezpieczeństwa. Pracownicy, obserwując swojego szefa i inne osoby kierujące pracownikami, wyrabiają sobie swoje nawyki. Przykład idzie z góry. Jeśli przełożony przestrzega zasady bhp, z dużym prawdopodobieństwem będzie to również robił pracownik.

Co jeśli w zakładzie pracy jest powołana służba BHP?

Służba bhp pełni funkcje kontrolno-doradcze, czyli współpracuje z z pracodawcą i jednostkami organizacyjnymi spoza zakładu w kwestiach bezpieczeństwa i higieny pracy. Doradza pracodawcy, lecz nadal za przestrzeganie przepisów odpowiada sam przedsiębiorca. Za co odpowiadają pracownicy służb bhp? Jest to ujęte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Do 22 wymienionych tam zadań należy między innymi stała kontrola warunków pracy, przepisów oraz zasad BHP, a także analiza stanu bezpieczeństwa w zakładzie pracy.

Możliwe konsekwencje prawne dla pracodawcy za bezpieczeństwo pracy i stan BHP

Wymienione wykroczenia w Kodeksie pracy zagrożone są grzywną od 1000 zł do 30.000 zł. Pracodawca może również ponieść odpowiedzialność karną za stan bhp w zakładzie - do 3 lat pozbawienia wolności. Organami, które są uprawnione do kontroli w tym zakresie są Państwowa Inspekcja Pracy i Państwowa Inspekcja Sanitarna.

Przestrzeganie przepisów bhp to również dbanie o aktualność szkoleń pracowników. Szkolenia wstępne BHP są wymagane dla nowozatrudnionych pracowników, a szkolenia okresowe bhp dla osób z dłuższym stażem. Więcej o ważności szkoleń przeczytasz w artykule "Kogo w firmie obowiązuje szkolenie w zakresie bhp?".

Podsumowując, na zakres odpowiedzialności pracodawcy nie wpływają obowiązki innych pracowników, ani powołanie służby bhp. Zgodnie z przepisami to pracodawca zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy i to on jest odpowiedzialny w tym zakresie.

Firmy współpracujące

Masz pytanie do specjalisty BHP?

  Dane kontaktowe

  BHP CENTER SP Z O. O.

  Bonarka for Business

  Budynek D, piętro I

  Puszkarska 7i

  30-644 Kraków

  PFR