Blog

Jak wygląda szkolenie BHP dla pracowników Służby BHP?

08.12.2023

SZKOLENIE DLA PRACOWNIKOW SLUZBY BHP BHP CENTER

Bezpieczeństwo i higiena pracy są fundamentalnymi elementami każdej firmy. Aby zapewnić bezpieczne warunki pracy, konieczne jest nie tylko przestrzeganie procedur przez pracowników, ale także właściwe szkolenie, zwłaszcza dla tych pracowników, którzy są odpowiedzialni za nadzorowanie bezpieczeństwa w miejscu pracy. Przekonaj się, jak wyglądają szkolenia BHP dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny Pracy (BHP).

Dlaczego tak ważne są szkolenia BHP dla pracowników służby BHP?

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy skierowane dla pracowników służby BHP mają na celu nie tylko zapoznanie ich z aktualnymi zasadami BHP, ale także wyposażenie ich w umiejętności identyfikowania potencjalnych zagrożeń. Oto powody, dlaczego tak ważne jest szkolenie BHP dla pracowników służby BHP:

 1. Ugruntowanie przepisów i norm BHP: Zapoznanie z aktualnymi przepisami i normami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym przepisami prawnymi oraz wytycznymi bezpieczeństwa w poszczególnych branżach.
 2. Identyfikacja zagrożeń: Nauka rozpoznawania potencjalnych zagrożeń w miejscu pracy, takich jak niebezpieczne substancje chemiczne, urządzenia czy procedury, które mogą stwarzać ryzyko dla pracowników.
 3. Zarządzanie ryzykiem: Poznanie nowych metod zarządzania ryzykiem, w tym sposobów minimalizacji zagrożeń oraz planowania działań prewencyjnych.
 4. Wiedza na temat pierwszej pomocy: Poznanie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy w przypadku wypadków czy nagłych zdarzeń zdrowotnych.
 5. Dbałość o higienę pracy: Uświadomienie o znaczeniu zachowania higieny osobistej i przestrzegania zasad higieny w miejscu pracy.

Szkolenie wstępne BHP a pracownicy służby BHP

Pracownicy służby BHP mają obowiązek przejść zarówno szkolenia BHP wstępne, jak i okresowe z zakresu BHP. W skład szkolenia wstępnego wchodzi instruktaż ogólny i stanowiskowy. Sprawdź, czym się charakteryzuje wstępne szkolenie BHP.

Instruktaż ogólny

Pracownicy służby BHP mają obowiązek przejść wstępne szkolenie z BHP. Chociaż może się wydawać, że taki wymóg jest zbędny. Okazuje się jednak, że ma to sens!

Program szkolenia zawiera nie tylko podstawowe przepisy prawne, z którymi pracownik służby BHP zazwyczaj jest zaznajomiony. Szkolenie ogólne obejmuje szeroki zakres informacji specyficznych dla danego zakładu. Dotyczą one takich aspektów jak m.in.:

 • zagrożeń i wypadków, do jakich doszło w zakładzie pracy;
 • podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z obsługą urządzeń technicznych oraz transportem wewnątrzzakładowym;
 • zasad dotyczących przypisów i stosowania odzieży roboczej, obuwia oraz środków ochrony indywidualnej w zakładzie pracy;
 • procedur postępowania w przypadku wystąpienia pożaru.

Ponieważ te zasady mogą się różnić między zakładami, istotne jest to, aby pracownik służby BHP również je poznał. Jest to szczególnie istotne, ponieważ będzie on odpowiedzialny za prowadzenie szkoleń ogólnych w danym zakładzie. Jego udział w szkoleniu jako uczestnik pozwala na pełniejsze zrozumienie specyfiki zagrożeń i środków zapobiegawczych w miejscu pracy, co wpływa na skuteczność przekazywanej wiedzy podczas późniejszych szkoleń.

Instruktaż stanowiskowy

Instruktaż stanowiskowy to kluczowy element wprowadzania pracowników w specyfikę stanowiska pracy w danym zakładzie. Jego głównym celem jest zapoznanie z szeregiem istotnych aspektów, takich jak:

 • Środowisko pracy: Pracownik jest informowany o czynnikach, które są charakterystyczne dla danego stanowiska. Obejmuje to zarówno warunki fizyczne, jak i inne specyficzne elementy środowiska.
 • Ryzyko zawodowe: Instruktaż skupia się na identyfikacji ryzyka związanego z pracą na danym stanowisku. Pracownik zyskuje wtedy wiedzę na temat potencjalnych zagrożeń, na jakie może natrafić podczas wykonywania swoich obowiązków.
 • Metody ochrony: Istotnym elementem jest przekazanie informacji na temat metod ochrony przed zagrożeniami w pracy. To nie tylko informacje teoretyczne, ale również praktyczne sposoby minimalizowania ryzyka zawodowego.
 • Bezpieczne wykonywanie pracy: Pracownik poznaje zasady i procedury, umożliwiające bezpieczne wykonywanie obowiązków na danym stanowisku. To obejmuje nie tylko same techniki, ale także postawy związane z bezpieczną pracą.

Z uwagi na różnice między zakładami, instruktaż stanowiskowy jest spersonalizowany do konkretnego środowiska pracy. Dlatego też pracownik służby BHP również jest objęty tym szkoleniem, ponieważ potrzebuje zdobyć wiedzę związaną ze specyfiką w danym miejscu pracy. Dodatkowo dla pracownika służby BHP, jest to okazja do zapoznania się z oceną ryzyka zawodowego właśnie na swoim stanowisku. To umożliwia bardziej skuteczne podejmowanie działań zapobiegawczych i zarządczych, mających na celu minimalizację ryzyka dla wszystkich pracowników w danym zakładzie.

Okresowe szkolenie BHP dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy

Pracownik pełniący funkcję w służbie BHP jest zobowiązany do uczestnictwa w szkoleniu okresowym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w przeciągu 12 miesięcy od momentu rozpoczęcia pracy na danym stanowisku.

Jednakże, jeśli pracownik posiada dokument, potwierdzający udział w szkoleniu okresowym dla pracowników służby BHP, na przykład z poprzedniego miejsca zatrudnienia, może on przedstawić ten dokument swojemu obecnemu pracodawcy. W takim przypadku termin kolejnego szkolenia okresowego zostanie przesunięty do momentu wygaśnięcia ważności poprzedniego dokumentu.

To podejście pozwala na wykorzystanie już zdobytej wiedzy i umożliwia pracownikowi kontynuację pracy, zachowując jednocześnie zgodność z wymaganiami dotyczącymi regularnych szkoleń okresowych w dziedzinie BHP. Dzięki temu, jeśli dokument potwierdzający wcześniejsze szkolenie jest aktualny i spełnia wymogi, pracownik może skorzystać z wypracowanych kompetencji bez konieczności powtarzania całego szkolenia od nowa.

Zarówno podczas okresowego szkolenia BHP, jak i wstępnego szkolenia BHP pracownik służby BHP może zyskać praktyczną wiedzę, która pozwoli mu podnieść swoje kwalifikacje w danym zakładzie pracy.

Zobacz również:

Firmy współpracujące

Masz pytanie do specjalisty BHP?

  Dane kontaktowe

  BHP CENTER SP Z O. O.

  Bonarka for Business

  Budynek D, piętro I

  Puszkarska 7i

  30-644 Kraków

  PFR