Blog

Czym są i kto opracowuje instrukcje BHP?

08.11.2023

Instrukcje BHP BHP Center

Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu bezpiecznych i zdrowych warunków pracy dla pracowników w różnych sektorach i branżach. Instrukcje BHP stanowią fundamentalny element tych wysiłków, definiując procedury, wytyczne oraz zasady, które mają na celu minimalizowanie ryzyka wypadków, urazów i zachorowań zawodowych. Dowiedz się, kto jest odpowiedzialny za tworzenie instrukcji BHP i wskazanie, jakie są sposoby bezpiecznego wykonywania pracy.

Kto opracowuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy?

W zakładzie pracy to pracodawca jest głównie odpowiedzialny za opracowywanie, wdrażanie i utrzymanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca ma obowiązek udostępnić aktualne instrukcje bezpieczeństwa, a także zapewnić bezpieczne i zdrowe warunki pracy dla swoich pracowników. Oto jakie są główne role i odpowiedzialności w opracowywaniu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy:

 • Pracodawca – jest odpowiedzialny za opracowywanie i wdrażanie polityki bezpieczeństwa i higieny pracy w swoim zakładzie. Musi też udostępnić pracownikom do stałego wglądu instrukcję BHP, które dotyczą m.in. stosowanych w zakładzie procesów technologicznych. Istotne znaczenie mają również zapisy związane z wykonywania prac związanych z zagrożeniami zdrowia pracowników lub wypadkowymi.
 • Pracownicy – również mają odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Muszą stosować się do procedur i przepisów bezpieczeństwa, nosić odpowiednią odzież ochronną i zgłaszać wszelkie zagrożenia lub incydenty, o których są świadomi.
 • Zespoły ds. bezpieczeństwa – w niektórych zakładach pracy tworzone są specjalne zespoły ds. bezpieczeństwa, które zajmują się opracowywaniem i wdrażaniem zasad bezpieczeństwa. Te zespoły mogą być składane zarówno z pracowników, jak i przedstawicieli pracodawcy.

Jakie są rodzaje instrukcji BHP?

Instrukcje BHP (Bezpieczeństwo i Higiena Pracy) obejmują różne rodzaje dokumentów, które mają na celu zapewnienie bezpiecznych warunków pracy i ochronę zdrowia pracowników w różnych środowiskach i branżach. Przedstawiają też zasady postępowania dopasowane do specyfiki konkretnego zakładu pracy. Oto kilka rodzajów instrukcji BHP.

Instrukcje stanowiskowe

To instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na konkretnym stanowisku lub w określonej roli w miejscu pracy. Opisują one procedury, zasady i wytyczne, które pracownicy muszą przestrzegać na swoich stanowiskach pracy. Pracownicy powinni zapoznać się z tym przed rozpoczęciem danej pracy.

Instrukcje obsługi maszyn i urządzeń

Tego typu instrukcje zawierają informacje na temat bezpiecznego korzystania z maszyn, urządzeń i narzędzi w miejscu pracy. Zazwyczaj zawierają one informacje dotyczące uruchamiania, obsługi, konserwacji i naprawy sprzętu.

Instrukcje dotyczące substancji niebezpiecznych

Przede wszystkim te instrukcje dotyczą bezpiecznego obchodzenia się z substancjami niebezpiecznymi, takimi jak chemikalia, toksyny lub materiały biologiczne. Zawierają informacje na temat przechowywania, transportu, stosowania i usuwania takich substancji.

Instrukcje ewakuacji i pierwszej pomocy

Instrukcje te opisują procedury ewakuacji w przypadku zagrożenia, a także udzielania pierwszej pomocy w przypadku wypadków lub nagłych przypadków zdrowotnych.

Instrukcje dotyczące ochrony osobistej

Te instrukcje mówią, jakie środki ochrony osobistej (np. kaski, okulary ochronne, rękawice, maski) należy nosić i jak je prawidłowo używać w zależności od konkretnej sytuacji.

Instrukcje związane z zarządzaniem ryzykiem

Te instrukcje obejmują ocenę ryzyka i procedury zarządzania ryzykiem w miejscu pracy, w tym planowanie działań prewencyjnych.

Instrukcje dotyczące bezpiecznego zachowania w miejscu pracy

To ogólne instrukcje, które zawierają wskazówki dotyczące zachowań pracowników w miejscu pracy, takie jak zakazy palenia, picia alkoholu, używania telefonów komórkowych i przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa.

Treść instrukcji BHP – co powinna zawierać?

Treść instrukcji BHP może się różnić w zależności od rodzaju pracy i specyficznych zagrożeń związanych z nią, ale ogólnie powinna zawierać następujące elementy:

 • Tytuł i numer instrukcji – każda instrukcja BHP powinna być jednoznacznie zidentyfikowana, często za pomocą numeru lub nazwy, aby pracownicy mogli łatwo znaleźć właściwą instrukcję w dokumentacji.
 • Cel instrukcji – czyli jakie konkretne zadania lub sytuacje mają być objęte tą instrukcją.
 • Obszar zastosowania – powinna precyzyjnie określać, do jakich stanowisk, działań, urządzeń lub substancji jest adresowana.
 • Opis zagrożeń – powinna zawierać wykaz potencjalnych zagrożeń związanych z daną pracą lub procesem. To obejmuje zarówno fizyczne, chemiczne, biologiczne, mechaniczne, jak i psychospołeczne zagrożenia.
 • Środki ochrony osobistej – jakie środki ochrony osobistej (np. kaski, okulary ochronne, rękawice, maski) należy nosić, jak je prawidłowo używać i kiedy.
 • Procedury bezpiecznej pracy – dotyczy to szczegółowych kroków, które pracownicy muszą podjąć, aby wykonywać pracę w sposób bezpieczny. To obejmuje instrukcje dotyczące obsługi maszyn i urządzeń, przechowywania substancji niebezpiecznych, procedur ewakuacji, oraz innych aspektów pracy.
 • Procedury monitorowania i inspekcji – instrukcje BHP mogą również zawierać wytyczne dotyczące monitorowania warunków pracy, przeprowadzania inspekcji oraz procedur raportowania i reagowania na incydenty związane z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Instrukcje BHP a prawo – w jakich dokumentach są zapisane szczegóły?

W Polsce szczegóły dotyczące instrukcji BHP oraz przepisów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy są zapisane w różnych aktach prawnych czy regulacjach np.:

 • Kodeks pracy – zawiera ogólne zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz obowiązki pracodawcy i pracowników w tym zakresie.
 • Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy – określa kompetencje i obowiązki Państwowej Inspekcji Pracy (PIP), która jest odpowiedzialna za nadzór nad przestrzeganiem przepisów BHP.
 • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej – szczególnie rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa.

Zobacz również:

Firmy współpracujące

Masz pytanie do specjalisty BHP?

  Dane kontaktowe

  BHP CENTER SP Z O. O.

  Bonarka for Business

  Budynek D, piętro I

  Puszkarska 7i

  30-644 Kraków

  PFR