Zadzwoń do nas!

Blog

Szkolenie bhp dla pracodawców

27.10.2021

szkolenia bhp dla pracodawców

Pracodawca odpowiada za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w swojej firmie. Do jego obowiązków należy między innymi systematyczne szkolenie swoich pracowników. Co ze szkoleniami z zakresu bhp dla samego pracodawcy?

Szkolenia BHP dla pracowników a przepisy

W pierwszej kolejności należy odnieść do się Kodeksu Pracy. Zgodnie z nim pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Jeśli do zarządzania zespołem deleguje kierowników, managerów, czy team leaderów, oni również ze względu na pełnioną funkcję, odpowiadają za stan bhp w zakładzie pracy. Do obowiązków pracodawcy należy między innymi:

 1. Kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników;
 2. Systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 3. Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy oraz za koordynowanie działań z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji.

Pracodawcy oraz pracownicy na stanowiskach kierowniczych co 5 lat powinni powtarzać szkolenie okresowe BHP, z programem dostosowanym do swojego rodzaju stanowiska pracy. Jest to o tyle ważne, że osoby kierujące pracownikami, powinny udzielać swoim podwładnym instruktażu stanowiskowego. Aby móc wywiązać się z tego obowiązku, przełożony sam musi mieć ważne szkolenie w dziedzinie bhp.

Dla przypomnienia, nowozatrudniony pracownik w pierwszym dniu pracy odbywa szkolenie wstępne. Na pełne szkolenie wstępne składa się instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy. Szkolenie wstępne BHP jest ważne rok, dla osób na stanowiskach kierowniczych - pół roku od dnia zatrudnienia.

Pracodawca, który zatrudnia mniej, niż 50 pracowników, może samodzielnie wykonywać zadania służby BHP, o ile jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka. Aby móc pełnić te zadania, pracodawca powinien mieć ważne szkolenie okresowe dla pracowników służby bhp i innych osób wykonujących zadania tej służby.

Kursy dla pracodawców i osób kierujących pracownikami - szkolenia BHP online

Szkolenia okresowe w dziedzinie bhp, które można zakupić na naszej stronie to forma samokształcenia - e-learningu. Kurs bhp online to elastyczna forma, pozwalająca na wykonanie szklenia w dowolnym czasie, z dowolnego miejsca. Program naszego szkolenia dla pracodawców i osób kierujących pracownikami jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy obejmuje tematy takie jak:

 1. Informacje o szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
 2. Obowiązki pracodawcy i pracowników;
 3. Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego;
 4. Konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa;
 5. Choroba zawodowa, wypadki przy pracy (Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych);
 6. Informacje dotyczące ochrony środowiska naturalnego;
 7. Czynniki ryzyka w rozumieniu przepisów występujące w miejscu pracy;
 8. Ocena ryzyka zawodowego - metody oceny ryzyka na stanowiskach pracy;
 9. Ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi;
 10. Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej;
 11. Metody kształtowania bezpiecznych modeli zachowań wśród pracowników;
 12. Opis najczęstszych przyczyn wypadków;
 13. Zarządzanie higieną pracy;
 14. Ergonomia w miejscu pracy;
 15. Ochrona pracy kobiet i ochrona pracy młodocianych;
 16. Zasady udzielania pierwszej pomocy;
 17. Problemy ochrony przeciwpożarowej i zasady postępowania w razie pożaru.

Szkolenie bhp w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy a dokumenty

Obowiązek odbycia szkoleń bhp może być weryfikowany w trakcie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy lub inne organy nadzoru nad warunkami pracy. Wtedy należy przedstawić dokument świadczący o ukończeniu szkolenia. W przypadku szkolenia wstępnego jest to karta szkolenia wstępnego, a w przypadku szkolenia okresowego BHP - zaświadczenie. Co ważne, pracodawca może swoich pracowników oddelegować do wykonania szkoleń okresowych i wstępnych BHP wyłącznie w czasie pracy i na koszt pracodawcy. To również może być weryfikowanie w czasie kontroli.

Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą a kursy bhp

Zarówno jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz osoba prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą nie musi wykonywać szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy do momentu, aż nie zatrudni chociaż jednego pracownika. Wtedy automatycznie staje się pracodawcą, zatem będzie miała obowiązek wykonania szkolenia bhp dla pracodawców.

Firmy współpracujące

Masz pytanie do specjalisty BHP?

  Dane kontaktowe

  BHP CENTER SP Z O. O.

  Bonarka for Business

  Budynek D, piętro I

  Puszkarska 7i

  30-644 Kraków

  PFR