Blog

Wypadek w drodze do pracy lub z pracy - co robić?

09.01.2024

WYPADEK W DRODZE DO PRACY BHP CENTER

Mimo najszczerszych starań pracodawcy, aby zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz odpowiedniego przeszkolenia pracowników, nieszczęśliwe wypadki niestety czasem się zdarzają. Najczęściej w miejscu pracy, natomiast mogą przytrafić się również wypadki w drodze do miejsca wykonywania zatrudnienia, czy też w delegacji, w trakcie wykonywania zadań zawodowych. Wtedy niezbędne jest ustalenie okoliczności wypadku. Jak wygląda taka procedura?

Definicja wypadku przy pracy

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z wykonywaną pracą. Nie chodzi tutaj tylko o sytuację, kiedy przełożony wskazał wprost, jakie zadanie w danym momencie ma wykonać pracownik. Definicję wypadku przy pracy stosuje się, kiedy pracownik był po prostu w trakcie wykonywania obowiązków służbowych.

Dodatkowo, mamy również wypadek w drodze do pracy lub z pracy, czyli poza siedzibą pracodawcy. Należy przyjąć założenia z definicji wypadku przy pracy, czyli mamy do czynienia nadal z nagłym zdarzeniem, ale mogło do niego dojść również wtedy, kiedy pracownik udawał się do swojej firmy lub z niej wracał. Tutaj należy jednak wziąć pod uwagę okoliczności dotarcia do celu, czyli czy droga była najkrótsza (chyba, że droga musi być taka, a nie inna ze względów komunikacyjnych) i nie została przerwana. Jeśli pracownik nie udał się prosto do miejsca zamieszkania, tylko zrobił przerwę, sprawdza się, czy była ona życiowo uzasadniona i czy jej czas nie przekraczał granic potrzeby. Przykładowo, jeśli pracownik odbierał po pracy dziecko ze szkoły, jest to jak najbardziej życiowo uzasadnione. Jeśli natomiast spotkał się ze znajomymi i wtedy zdarzył się wypadek, to przerwał już tę podstawową drogę z pracy do domu.

Za drogę do pracy lub z pracy uważa się również drogę do miejsca lub z miejsca:

 • innego zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego;
 • zwykłego wykonywania funkcji lub zadań zawodowych albo społecznych;
 • zwykłego spożywania posiłków;
 • odbywania nauki lub studiów.

Postępowanie powypadkowe

Pracownik powinien niezwłocznie poinformować swojego przełożonego o takim zdarzeniu. Następnie pracodawca powołuje zespół powypadkowy, który ma za zadanie ustalić przyczyny i okoliczności wypadku. Sporządza on w ciągu 14 dni protokół powypadkowy lub kartę wypadku. Na druku przekazuje się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wszystkie informacje na temat okoliczności wydarzenia.

Karta wypadku, a procedura powypadkowa

Kartę wypadku sporządza się w przypadku wypadku w drodze do pracy i z pracy, ale także na przykład dla osób pracujących na umowę zlecenie, w trakcie odbywania szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy przez osobę pobierającą stypendium.

Jakie świadczenia przysługują za wypadek w drodze do pracy lub z pracy?

Pracownik, który uległ wypadkowi w drodze do lub z pracy ma prawo do zasiłku od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego (w wysokości 100%). Jeśli niezdolność do pracy będzie trwała dłużej niż 33 dni (lub 14 dni dla pracowników, którzy ukończyli 50 lat), to od kolejnego dnia wypłacany będzie zasiłek chorobowy, także w wysokości 100%. Jeśli po 182 dniach pracownik nadal nie będzie mógł wykonywać pracy, może ubiegać się o przyznanie z ZUS świadczenia rehabilitacyjnego.

Podsumowując, świadczenia, które przysługują to:

 • zwolnienie lekarskie - zasiłek płatny 100%
 • zasiłek chorobowy 100%
 • świadczenie rehabilitacyjne
 • renta z tytułu niezdolności do pracy, w przypadku krótkiego stażu pracy

Odszkodowanie za wypadek w drodze do lub z pracy

Poszkodowanemu w wypadku w drodze do lub z pracy nie przysługuje jednorazowe odszkodowanie z ZUS. Poszkodowany może jednak sprawdzić, czy nie jest objęty tzw. grupowym ubezpieczeniem.

Dowiedz się więcej z artykułu Wypadek przy pracy - postępowanie i procedury

Podstawa prawna:

Ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 23 stycznia 2022 r. w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia

Firmy współpracujące

Masz pytanie do specjalisty BHP?

  Dane kontaktowe

  BHP CENTER SP Z O. O.

  Bonarka for Business

  Budynek D, piętro I

  Puszkarska 7i

  30-644 Kraków

  PFR