Blog

Wypadek w drodze do pracy lub z pracy - 5 rzeczy, które musisz wiedzieć

31.08.2023

BHP CENTER WYPADEK W DRODZE Z PRACY

Wypadek przy pracy kojarzy się najczęściej ze zdarzeniem, do którego doszło w miejscu zatrudnienia. Wyróżniamy jednak również wypadek w drodze do pracy i z pracy, a także zdarzenie zrównane z wypadkiem przy pracy. Jak to wygląda w praktyce?

Wypadek w drodze do pracy — z czym się wiąże, co warto wiedzieć?

Zacznijmy od definicji wypadku przy pracy. Jest to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, związane z wykonywaną pracą, powodujące uraz lub śmierć. Jeśli doszło do wypadku, poszkodowany powinien niezwłocznie powiadomić o tym swojego przełożonego. Po zgłoszeniu ze strony pracownika, wyznaczony przez pracodawcę zespół powypadkowy, dokonuje ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku. Sporządza on niezbędną dokumentację, w tym kartę wypadku. Postępowanie powypadkowe obejmuje również zebranie oświadczenia poszkodowanego, członka jego rodziny, świadków lub osób udzielających poszkodowanemu pierwszej pomocy. Na wyjaśnienie zespół ma 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o tym, że pracownik uległ wypadkowi.

Wypadek w drodze do pracy lub z pracy - definicja

Za wypadek w drodze do pracy lub z pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana. Jeśli w pokonywanej trasie była przerwa, ale jej czas nie przekraczał granic potrzeby, takie zdarzenie raczej również zostanie uznane. Przerwa ta powinna być życiowo uzasadniona, przykłady: odebranie dziecka ze szkoły, zakup lekarstw w aptece. Jeśli w trakcie badania okoliczności wypadku zespół dojdzie do wniosku, że pracownik wracając do domu wstąpił do znajomych na kawę, czy też na siłownię, wypadek raczej nie zostanie uznany.

Za drogę do pracy lub z pracy uważa się, oprócz drogi z domu do pracy lub z pracy do domu, drogę do miejsca lub z miejsca: innego zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego; zwykłego wykonywania funkcji lub zadań zawodowych albo społecznych; zwykłego spożywania posiłków; odbywania nauki lub studiów. Przyjmuje się, że pracownik powinien wybrać najkrótszą możliwą drogę. Nie chodzi tutaj o to, aby sprawdzać na mapie, czy mógł wykonać trasę o kilometr krótszą, gdyby skręcił w inną stronę, ponieważ zależy to od tego, jak dla pracownika było dogodniej. Jeśli używa komunikacji miejskiej, logicznym jest, że wybiera najkrótszą możliwą drogę, jaką autobus lub tramwaj na jego trasie oferuje.

Wypadek w drodze do pracy - dokumentacja

W skład dokumentacji powypadkowej wchodzą:

 • Zgłoszenie wypadku (oświadczenie poszkodowanego)
 • Protokół ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku przy pracy
 • Statystyczna karta wypadku
 • Kopia dokumentacji medycznej

Jakie świadczenia przysługują pracownikowi z tytułu wypadku w drodze do pracy lub z pracy?

Jeśli w toku badania okoliczności zdarzenia, wypadek zostanie uznany, poszkodowanemu przysługuje szereg świadczeń z funduszu ubezpieczeń społecznych, są to między innymi:

 • zasiłek chorobowy;
 • świadczenie rehabilitacyjne;
 • zasiłek wyrównawczy;
 • jednorazowe odszkodowanie;

To, które świadczenie zostanie przyznane, zależy już od konkretnego przypadku.

Wysokość świadczenia w przypadku wypadku w drodze do lub z pracy

Za czas zwolnienia lekarskiego z przyczyn wypadku w drodze do pracy lub z pracy przysługuje wynagrodzenie chorobowe w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku (także za okres pobytu w szpitalu).

Podsumowując, pracodawca powołuje zespół powypadkowy do zbadania okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, ale również wypadku w drodze z pracy i do pracy. Karta wypadku jest sporządzana po ustaleniu okoliczności i przyczyn zdarzenia, nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku, w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje poszkodowany lub członek jego rodziny, a drugi przechowuje się w dokumentacji powypadkowej.

Dowiedz się więcej o wypadkach przy pracy z artykułu Wypadek przy pracy - definicja.

Tematyka wypadków przy pracy jest ujęta w programach szkoleń okresowych, najszerzej jest omawiania w trackie szkolenia okresowego BHP online dla pracodawców i osób kierujących pracownikami.

Źródła:

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1205 oraz z 2021 r. poz. 1621 i 1834).

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania (t.j.: Dz.U. z 2013 r. poz. 924)

Firmy współpracujące

Masz pytanie do specjalisty BHP?

  Dane kontaktowe

  BHP CENTER SP Z O. O.

  Bonarka for Business

  Budynek D, piętro I

  Puszkarska 7i

  30-644 Kraków

  PFR