Blog

Praca w ciąży, a przepisy BHP — wszystko, co musisz wiedzieć

08.11.2023

PRACA W CIAZY BHP CENTER

W Polsce prawa pracownicze, w tym przepisy dotyczące pracy kobiet w ciąży, są uregulowane w Kodeksie pracy oraz w przepisach BHP. Ich naruszenie może skutkować różnymi konsekwencjami prawnymi dla pracodawcy. Dlatego sprawdź, jakie obowiązki ma pracodawca i na czym polega ochrona kobiet w ciąży zgodnie z zasadami BHP.

Jakie prace są zakazane dla kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią?

W Polsce przepisy dotyczące prac zakazanych dla kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią są określone w Kodeksie pracy oraz przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Zgodnie z tymi informacjami wymieniliśmy prace zakazane dla kobiet w ciąży i kobiet karmiących.

Prace zakazane dla kobiet w ciąży

 • Prace, gdzie występuje działanie szkodliwych substancji chemicznych – kobiety w ciąży nie powinny wykonywać prac, które wiążą się z ekspozycją na substancje toksyczne, chemiczne lub promieniowanie jonizujące. Przykłady to prace w przemyśle chemicznym, prace związane z obecnością rakotwórczych substancji, czy prace w laboratoriach i prace wymagające kontaktu ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi, które mogą zagrażać zdrowiu matki lub dziecka.
 • Prace przy ekstremalnych temperaturach – kobiety w ciąży nie powinny pracować w miejscach o ekstremalnych temperaturach, gdzie mogą występować skrajne warunki cieplne, takie jak bardzo wysoka lub bardzo niska temperatura.
 • Prace wymagające nadmiernego wysiłku fizycznego – dotyczy to prac, które mogą wiązać się z ciężkimi urazami fizycznymi czy też dużym wysiłkiem fizycznym.
 • Prace związane z drganiami mechanicznymi – wykonywanie prac, które generują drgania mechaniczne, na przykład w przypadku pracy z ciężkimi maszynami budowlanymi, może być szkodliwe dla zdrowia matki i dziecka i może być ograniczone lub zakazane.

Prace ograniczone lub wymagające specjalnej oceny

 • Prace przy komputerze i przy obsłudze monitora ekranowego – nie jest bezpośrednio zakazana, ale wymaga szczególnej uwagi. Dla zdrowia kobiet ważne jest ergonomiczne stanowisko pracy i regularne przerwy od ekranu komputera.
 • Prace w nocy – kobiety w ciąży mogą pracować w nocy, ale w niektórych przypadkach może być wymagana ocena ryzyka zawodowego i dostosowanie warunków pracy do ich potrzeb.
 • Prace w pozycji stojącej lub siedzącej – może to być obciążające w ciąży, dlatego ważne jest, aby pracodawca zapewnił odpowiednie warunki pracy, na przykład krzesło ergonomiczne lub możliwość częstych przerw.

Wydłużony czas pracy oraz delegacje – czy są zgodne z prawem?

Wydłużony czas pracy oraz delegacje dla kobiet w ciąży mogą być zgodne z prawem, o ile są przestrzegane odpowiednie przepisy i warunki mające na celu ochronę zdrowia i bezpieczeństwa pracownic w ciąży.

Wydłużony czas pracy

Wydłużenie czasu pracy kobiety w ciąży może być zgodne z prawem, pod warunkiem że jest to zgodne z jej wolą i zdrowiem oraz nie stanowi zagrożenia dla niej ani dla dziecka. Pracodawca nie może zmuszać kobiety w ciąży do pracy poza jej umówionym czasem pracy, zwłaszcza jeśli to stanowi ryzyko dla jej zdrowia.

Delegacje służbowe

Delegacje służbowe kobiet w ciąży są możliwe, ale muszą być odpowiednio dostosowane do ich stanu zdrowia. Jeśli pracownica się na to nie zgadza, to pracodawca nie może delegować jej poza standardowe miejsce pracy. Nie może być też wtedy zatrudniona w systemie przerywanego czasu pracy.

Praca w ciąży BHP – jakie obowiązują przepisy?

Najważniejszym aktem prawnym regulującym prawa i obowiązki pracownic w ciąży jest ustawa o przeciwdziałaniu dyskryminacji oraz o równym traktowaniu. Dodatkowo wykaz prac zabronionych znajduje się w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom. Należy także sugerować się Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Znajdziesz tam przepisy dotyczące m.in. warunków pomieszczeń, w jakich pracują kobiety ciężarne oraz karmiące.

Jakie obowiązki ma pracodawca zatrudniający kobietę w ciąży?

Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie higienicznych warunków pracy każdemu pracownikowi. Dotyczy to także kobiet w ciąży. Dlatego poznaj najważniejsze obowiązki, jakie ma pracodawca względem ciężarnej pracownicy.

Zmiana stanowiska z zachowaniem prawa do dotychczasowego wynagrodzenia

Jeśli warunki pracy na stanowisku, które zajmuje kobieta w ciąży, stają się niewłaściwe z powodu ryzyka dla jej zdrowia lub zdrowia dziecka, pracodawca ma obowiązek dostosować te warunki. To może obejmować zmianę stanowiska pracy, ale ważne jest, aby pracownica nie traciła dotychczasowego wynagrodzenia.

Wówczas, gdy niemożliwa jest zmiana stanowiska, to pracodawca powinien zwolnić ciężarną pracownicę z obowiązku wykonywania pracy.

Zakaz pracy ponad wymiar czasu pracy i dodatkowe zwolnienia z pracy

Ochrona kobiet w ciąży dotyczy także wymiaru czasu pracy. Jeśli nadgodziny są konieczne z jakiegoś powodu, pracodawca musi spełnić warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, które nie zagrażają zdrowiu matki i dziecka. Dodatkowo kobieta może korzystać z dodatkowych zwolnień z pracy, jeśli są one zalecane przez lekarza.

Zwolnienie od pracy na czas badań lekarskich

Pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia kobiecie w ciąży czasu wolnego na regularne badania lekarskie związane z ciążą.

Ochrona kobiet w ciąży – co grozi za naruszenie przepisów?

Sankcje mogą zależeć od konkretnej sytuacji i stopnia naruszenia przepisów. Oto kilka możliwych konsekwencji:

 • Kary finansowe – pracodawca może być zobowiązany do zapłaty kar finansowych za naruszenie przepisów dotyczących pracy w ciąży. Wysokość kar może być różna i zależy od rodzaju naruszenia i przepisów, które zostały złamane.
 • Odpowiedzialność karna – w przypadku poważnych naruszeń przepisów BHP, które zagrażają zdrowiu lub życiu pracownicy w ciąży bądź dziecka, pracodawca może być poddany odpowiedzialności karnej.
 • Sankcje administracyjne – organizacje nadzorujące przestrzeganie przepisów BHP, takie jak Inspekcja Pracy, mogą nałożyć sankcje administracyjne na pracodawcę za naruszenia przepisów dotyczących pracy w ciąży.

Zobacz również:

Firmy współpracujące

Masz pytanie do specjalisty BHP?

  Dane kontaktowe

  BHP CENTER SP Z O. O.

  Bonarka for Business

  Budynek D, piętro I

  Puszkarska 7i

  30-644 Kraków

  PFR