Blog

Pierwsze szkolenie okresowe BHP - kiedy się przeprowadza i jak wygląda?

09.03.2022

 

szkolenia w dziedzinie bhp

Szkolenia BHP, zarówno wstępne jak i okresowe, są obowiązkowe. Kiedy pracownik powinien podejść do pierwszego szkolenia okresowego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy?

Pierwsze szkolenie - szkolenie wstępne BHP

W pierwszym dniu pracy, przed przystąpieniem do wykonywania obowiązków służbowych, pracownik powinien podejść do szkolenia wstępnego BHP. Składa się na nie instruktaż ogólny i instruktaż stanowiskowy. Szkolenie wstępne ogólne można zlecić firmie zewnętrznej, natomiast instruktaż stanowiskowy przeprowadza przełożony pracownika. Czas trwania instruktażu stanowiskowego to co najmniej 8 godzin lekcyjnych, tak więc pełne szkolenie wstępne zajmie około dwa dni robocze, w razie potrzeb może trwać nawet dłużej.

Szkolenie okresowe BHP

Pierwsze szkolenie okresowe bhp należy odbyć w okresie do 12 miesięcy od dnia zatrudnienia - dotyczy to pracowników zatrudnionych na większości stanowisk. Osoby kierujące pracownikami są wyjątkiem - mają na to czas do pół roku od dnia zatrudnienia. Kto musi wykonać szkolenie okresowe BHP? Wszystkie rodzaje stanowisk, za wyjątkiem pracowników administracyjno-biurowych, których kategorię ryzyka oceniono na nie wyższą niż trzecią. W ich przypadku takie szkolenie jest zalecane, ale nie jest obowiązkowe. Osoby na stanowiskach robotniczych powtarzają je co trzy lata, chyba, że wykonują prace szczególnie niebezpieczne, wtedy muszą je wykonywać częściej - co roku. Pracownicy inżynieryjno-techniczni powtarzają je co pięć lat. Aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego w dziedzinie bhp powinno widnieć w aktach osobowych pracownika.

Program szkolenia i dopuszczalne formy

Warto wspomnieć, że pracownik służby bhp oraz osoby wykonujące zadania służby bhp nie mają w swoich obowiązkach przeprowadzania szkoleń okresowych. Powinny natomiast pracować nad najlepszym programem szkolenia okresowego, uwzględniając w nim wszystkie zagrożenia dotyczące pracowników w ich zakładzie pracy. Co więcej, sami pracownicy służby BHP również muszą powtarzać swoje szkolenia okresowe. Szkolenie BHP dla pracowników służby BHP przeprowadza się nie rzadziej niż raz na 5 lat. Ramowy program powinien być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 1z dnia 29 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie okresowe może odbywać się w formie seminarium lub samokształcenia kierowanego. Dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych jedyna dopuszczalna forma to seminarium, pozostałe stanowiska mogą wykonywać samokształcenie, czyli na przykład e-learning. Organizatorem szkolenia okresowego może być pracodawca lub jednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Przez stwierdzenie jednostka organizacyjna rozumie się: placówka kształcenia ustawicznego, placówka kształcenia praktycznego, ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego; szkoła ponadgimnazjalna; jednostka badawczo-rozwojowa, szkoła wyższa lub inna placówka naukowa; stowarzyszenie, którego celem statutowym jest działalność związana z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Szkolenia okresowe BHP - dlaczego są potrzebne?

Główny cel to aktualizacja i ugruntowanie wiedzy, ale również zapoznanie pracowników z nowymi przepisami z zakresu bhp. Bardzo ważna część szkolenia to zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy - wiedza z tego zakresu powinna być systematycznie powtarzana. Szkolenia okresowe są również niezbędne w przypadku osób, u których występują szczególnie duże zagrożenia w trakcie wykonywanej pracy.

Kto może być zwolniony ze szkolenia?

Jeśli pracownik przedłoży aktualne zaświadczenie o odbyciu u innego pracodawcy wymaganego szkolenia okresowego i jego ważność nie jest przedawniona, nie musi go powtarzać. Pracownik mógł też wykonać szkolenie dla innej grupy stanowisk, ale z adekwatnym programem, który uwzględniał zakres tematyczny wymagany programem szkolenia okresowego.

Podsumowując, pracownicy zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę, powinni mieć ważne szkolenia bhp. Szkolenie wstępne wykonuje się w momencie rozpoczęcia pracy, a szkolenie okresowe wymagane jest do roku od dnia zatrudnienia (sześć miesięcy od rozpoczęcia pracy w przypadku osób kierujących pracownikami). Szkolenia BHP odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Szkolenie okresowe można "przenieść" do innego zakładu pracy, jeśli jest jeszcze ważne, natomiast szkolenie wstępne wykonuje się wyłącznie u danego pracodawcy.

 

 

Firmy współpracujące

Masz pytanie do specjalisty BHP?

  Dane kontaktowe

  BHP CENTER SP Z O. O.

  Bonarka for Business

  Budynek D, piętro I

  Puszkarska 7i

  30-644 Kraków

  PFR