Blog

Na czym polega ochrona przeciwpożarowa budynków?

23.09.2022

Jakie działania w zakresie ochrony przeciwpożarowej są obowiązkowe? O co powinien zadbać właściciel budynku, a o co pracodawca, który ten budynek wynajmuje?

Podstawy prawne

Ochrona przeciwpożarowa według Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej polega na „realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem”. Druga ważna regulacja prawna to Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 Nr 109 poz. 719). Warto również wymienić Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.

Poza ustawami i rozporządzeniami, ważne są również Polskie Normy, takie jak:

 • PN-N-01256-5 Znaki bezpieczeństwa - Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych.
 • PN-EN 671-3 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Część 3: Konserwacja hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym i hydrantów wewnętrznych z wężem płasko składanym.
 • PN-B-02865 Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa.
 • PN-B-02861 Suche piony.To właśnie zgodnie z nimi rzeczoznawca będzie planował rozmieszczenie gaśnic, czy znaków bezpieczeństwa.

IBP, czyli Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

To dokument, który powinien sporządzić właściciel, zarządca lub użytkownicy budynków. Zawiera między innymi: rozmieszczenie sprzętu gaśniczego, urządzeń przeciwpożarowych, znaków ewakuacyjnych, planu ewakuacji. Instrukcja powinna być aktualizowana okresowo, nie rzadziej, niż co 2 lata. Nowy pracownik, który będzie świadczył pracę w danym budynku, powinien zostać z nią zapoznany w trakcie instruktażu stanowiskowego, czyli części, która składa się na szkolenie wstępne BHP.

Urządzenia przeciwpożarowe

Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Powszechnie znane są urządzenia gaśnicze, ale wyróżniamy również:

 • urządzenia nieryzujące;
 • urządzenia wchodzące w skład dźwiękowego systemu ostrzegawczego i systemu sygnalizacji pożarowej;
 • urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe;
 • urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych;
 • instalacje oświetlenia ewakuacyjnego;
 • hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe;
 • hydranty zewnętrzne;
 • pompy w pompowniach przeciwpożarowych;
 • przeciwpożarowe klapy odcinające;
 • urządzenia oddymiające, urządzenia zabezpieczające przed powstaniem wybuchu;
 • przeciwpożarowe wyłączniki prądu

Co ważne, urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym.

Drogi Ewakuacyjne - dlaczego są tak ważne

Każdy z nas zapewne pamięta ze szkoleń częste przypominanie o fakcie, że drogi ewakuacyjne powinny być niezastawione. Dlaczego jest to tak ważne? W momencie, kiedy wybucha pożar, pojawiają się stres i panika, co może skutkować potykaniem się o różne przedmioty, a także spowoduje to utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego.

Zapoznanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi

Jeśli budynek jest przystosowany zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, a dla obiektu jest sporządzona instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, krokiem, który dopełnia właściwej ochrony przeciwpożarowej jest przeszkolenie pracowników, a także, zgodnie z kodeksem pracy, wyznaczenie pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

Choć w programie szkolenia okresowego BHP ujęte są tematy związane z ochroną przeciwpożarową, aby dokładniej zapoznać się z tematem, zachęcamy do wybrania naszego Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Świetnym rozwiązaniem jest też praktyczne szkolenie PPOŻ z użyciem gaśnic z elementami pierwszej pomocy. W jego trakcie pracownicy nie tylko zapoznają się z teorią, ale doświadczą ewakuacji z zadymionego namiotu, a także spróbują użyć gaśnicy treningowej. Co więcej, możemy pomóc w tworzeniu niezbędnych dokumentacji, takich jak na przykład ocena ryzyka i zagrożenia wybuchem.

 

Firmy współpracujące

Masz pytanie do specjalisty BHP?

  Dane kontaktowe

  BHP CENTER SP Z O. O.

  Bonarka for Business

  Budynek D, piętro I

  Puszkarska 7i

  30-644 Kraków

  PFR