Blog

Karta szkolenia wstępnego BHP - wzór PDF z omówieniem

30.11.2022

Przepisy Kodeksu Pracy mówią jasno, że po zatrudnieniu pracowników muszą oni przejść niezbędne szkolenia z zakresu BHP i to już w pierwszym dniu pracy. Nie może to dziwić, ponieważ każde stanowisko w firmie stawia przed pracownikiem wymogi w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny. Mają one na celu przede wszystkim minimalizację ryzyka wypadków oraz ochronę zdrowia.

Karta szkolenia wstępnego BHP to dokument potwierdzający uczestnictwo pracownika w takim instruktażu. Musi ona zostać wypełniona i podpisana przed dopuszczeniem pracownika na stanowisko pracy.

Jak prawidłowo wypełnić kartę szkolenia wstępnego BHP i mieć pewność, że wszystko jest zgodne z obowiązującymi przepisami? Wyjaśniamy – przeczytaj i miej pewność, że wszystko jest w najlepszym porządku.

Karta szkolenia wstępnego BHP – z czego się składa?

Warto podkreślić, że od 2019 roku karta szkolenia wstępnego BHP ma już nieco inną formę. Obecnie jest ona załącznikiem nr 1 do rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Choć często oficjalne dokumenty lubią mieć wiele stron, karta szkolenia wstępnego BHP zalicza się pod tym względem do wyjątków. Jest to zaledwie jedna strona, na której zawarto szereg istotnych informacji. Co na niej znajdziemy? Przyjrzyjmy się kolejno wszystkim pozycjom:

 • imię i nazwisko osoby odbywającej szkolenie wstępne – tutaj wpisujemy dane osoby, która przechodzi szkolenie;
 • nazwa komórki organizacyjnej – czyli nazwa zakładu pracy wraz z adresem. Można także wymienić nazwę konkretnego działu, do którego zostaje zatrudniony pracownik;
 • instruktaż ogólny – w tej pozycji podaje się imię i nazwisko osoby przeprowadzającej instruktaż, a także datę jego przeprowadzenia. Podczas tego szkolenia uczestnik poznaje ogólne zasady w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • instruktaż stanowiskowy – ta pozycja dotyczy przeprowadzenia wyjaśnienia i sprawdzeniu wiedzy oraz umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Co ważne – przed przeprowadzeniem instruktażu stanowiskowego pracownik nie może przystąpić do pracy na wyznaczonym stanowisku. W trakcie instruktażu stanowiskowego przełożony pracownika informuje o wszystkim, co związane jest z ryzykiem na stanowisku pracy, a także sposobach ochrony przed potencjalnie niebezpiecznymi czynnikami. Dodatkowo demonstruje, jak prawidłowo należy pracować na danym stanowisku i sprawdza, czy pracownik robi to prawidłowo. Bardzo ważne jest również to, aby karta szkolenia wstępnego zawierała nazwę stanowiska, na którym będzie pracowała zatrudniona osoba. Kolejną istotną informacją staną się także dane na temat tego, kto przeprowadził instruktaż stanowiskowy. Nie można zapomnieć również o dodaniu informacji o tym, kiedy zostało przeprowadzone szkolenie.

Po szkoleniu okresowym obowiązkowo przeprowadzany jest egzamin z przyswojonej przez pracownika wiedzy na temat przepisów. Karta szkolenia wstępnego BHP musi zostać podpisana zarówno przez pracownika, jak i specjalistę ds. BHP oraz przełożonego.

Jeśli po pewnym czasie dojdzie do zmiany stanowiska zajmowanego przez pracownika lub będzie on pełnić funkcje na dwóch różnych stanowiskach, to należy przeprowadzić po raz drugi instruktaż stanowiskowy. Bardzo ważne jest to, aby on także został odnotowany na karcie szkolenia.

Kto powinien przechowywać kartę szkolenia wstępnego BHP?

Zgodnie z przepisami karta szkolenia wstępnego BHP powinna być przechowywana w aktach pracowniczych w części B. To niezwykle ważne, gdyż karta staje się ważnym potwierdzeniem, że odbyło się szkolenie BHP wstępne. W razie kontroli inspekcji pracy karta szkolenia wstępnego każdego pracownika powinna być dostępna do weryfikacji. Dlatego też należy zwrócić uwagę na to, żeby tego typu pisma były przechowywane w bezpiecznym miejscu, które ma dodatkową ochronę przed zniszczeniem. Z drugiej strony dostęp do informacji zawartych na karcie powinien być ograniczony, aby miały do niej dostęp jedynie osoby do tego uprawnione.

Jednak to oczywiście nie koniec obowiązków, jakie ciążą na pracodawcy. Kolejną bardzo ważną kwestią jest dopilnowanie, aby w ciągu kolejnych 6 lub 12 miesięcy zostało przeprowadzone dla pracownika okresowe szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Następnie szkolenie okresowe powinno być regularnie powtarzane w zależności od tego, na jakim stanowisku pracuje osoba zatrudniona np. pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych powinni wziąć udział w szkoleniu BHP po upływie 6 lat.

Kto odpowiada za przeprowadzenie szkolenia?

Instruktaż ogólny, jak i instruktaż stanowiskowy może przeprowadzić sam pracodawca (jeśli ukończył niezbędne szkolenie) lub też osoby przez niego w tym celu wyznaczone. W każdym przypadku osoba prowadząca szkolenie musi posiadać stosowne kwalifikacje do udzielania szkoleń BHP – nie wystarczy samo doświadczenie zawodowe na danym stanowisku. Prowadzący szkolenie musi też mieć ważne swoje szkolenie okresowe BHP.

Warto podkreślić również to, że szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy powinno być organizowane w godzinach pracy, a także na koszt pracodawcy.

Jeśli w Twojej firmie nie ma takich osób, warto zgłosić się w sprawie szkolenia do BHP Centre. Tu w wygodny sposób możesz poznać wszystkie zasady instruktażu ogólnego i stanowiskowego online lub też zatrudnić fachowców, którzy poprowadzą na miejscu szkolenie wstępne. Zapoznaj się z ofertą już dzisiaj!

Pobierz wzór karty szkolenia wstępnego.

Firmy współpracujące

Masz pytanie do specjalisty BHP?

  Dane kontaktowe

  BHP CENTER SP Z O. O.

  Bonarka for Business

  Budynek D, piętro I

  Puszkarska 7i

  30-644 Kraków

  PFR