Zadzwoń do nas!

Blog

Jakie są konsekwencje naruszenia zasad BHP przez pracownika?

02.05.2023

konsekwencje naruszenia zasad BHP przez pracownika

Naruszenie zasad BHP przez pracownika w czasie pracy może mieć poważne konsekwencje dla jego zdrowia i życia, jak również dla innych osób, które znajdują się w miejscu pracy. Ponadto, naruszenia BHP mogą prowadzić do szkód materialnych, a także wpłynąć na wizerunek i reputację firmy. W związku z tym pracodawcy zazwyczaj nakładają kary pieniężne lub dyscyplinarne na pracowników, którzy naruszają zasady BHP.

Kary za nieprzestrzeganie BHP przez pracowników

W każdej firmie powinny być ustalone jasne i precyzyjne zasady dotyczące przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i BHP. Pracownicy powinni być odpowiednio przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a w przypadku naruszenia przepisów, pracodawca powinien podjąć stosowne kroki.

Jeśli pracownik nie przestrzega przepisów BHP, pracodawca powinien najpierw przeprowadzić wewnętrzne postępowanie wyjaśniające i ustalić, czy pracownik rzeczywiście naruszył przepisy i w jakim stopniu. Na tej podstawie można podjąć decyzję dotyczącą sankcji.

Możliwe sankcje za nieprzestrzeganie przepisów BHP mogą obejmować:

 • upomnienie ustne lub pisemne,
 • ostrzeżenie,
 • kara pieniężna,
 • zawieszenie w pracy,
 • rozwiązanie umowy o pracę,
 • pomniejszenie jednodniowego wynagrodzenia pracownika,
 • skierowanie sprawy do organów ścigania w przypadku poważnego naruszenia przepisów.

Wszelkie sankcje powinny być uzasadnione i proporcjonalne do tego, jaki był rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych. W przypadku poważnych naruszeń BHP, takich jak narażanie życia lub zdrowia innych pracowników, pracodawca powinien rozważyć natychmiastowe rozwiązanie umowy o pracę lub skierowanie sprawy do organów ścigania.

Obowiązki pracownika z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Pracownik ma wiele obowiązków związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP). Oto najważniejsze z nich:

 1. Przestrzeganie przepisów i procedur BHP oraz innych wytycznych i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa pracy.
 2. Uczestnictwo w szkoleniach BHP, związanych z prowadzoną pracą.
 3. Zgłaszanie pracodawcy wszelkich nieprawidłowości, wypadków i zagrożeń związanych z pracą, które zaobserwował.
 4. Zgłaszanie chorób zawodowych, które mogą być związane z wykonywaną pracą.
 5. Używanie i dbanie o odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak odzież ochronna, rękawice, kaski, okulary ochronne, maski itp.
 6. Prawidłowe korzystanie z narzędzi, maszyn i urządzeń oraz zachowanie czystości i porządku w miejscu pracy.
 7. Przestrzeganie zasad przechowywania i transportowania materiałów niebezpiecznych.
 8. Szanowanie prywatności innych pracowników i utrzymanie dobrych relacji w miejscu pracy.

Ważne jest, aby każdy pracownik zdawał sobie sprawę z odpowiedzialności, jaką ma w zakresie BHP, i aby przestrzegał wszystkich wymienionych obowiązków, ponieważ nieprzestrzeganie zasad BHP może prowadzić do wypadków i zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników.

Zasady nałożenia kary pieniężnej BHP pracownika

Nałożenie kary pieniężnej na pracownika za naruszenie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) musi być poprzedzone przeprowadzeniem odpowiedniej procedury. Oto ogólne zasady, które powinny być przestrzegane:

 1. Zasady określające sytuacje, w których pracownik może być obciążony karą pieniężną za naruszenie BHP, powinny być zawarte w regulaminie pracy.
 2. Przed nałożeniem kary, pracodawca powinien przeprowadzić dochodzenie w sprawie naruszenia BHP, a pracownikowi powinna zostać udzielona możliwość przedstawienia swojego stanowiska.
 3. Karę pieniężną można nałożyć tylko w sytuacji, gdy pracownik był świadomy naruszenia przepisów BHP lub powinien był świadomy zagrożenia wynikającego z nieprzestrzegania tych przepisów.
 4. Wysokość kary powinna być uzależniona od stopnia zagrożenia dla zdrowia i życia pracownika oraz innych osób, a także od skutków naruszenia BHP.
 5. Karę można nałożyć tylko po uprzednim pouczeniu pracownika o konsekwencjach naruszenia BHP oraz po udzieleniu mu wskazówek, jak unikać takich sytuacji w przyszłości.

W regulaminie powinny znaleźć się też informacje na temat tego, kiedy pracownik może otrzymać karę np. na skutek pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w miejscu pracy, a także nie przestrzegając przepisów bezpieczeństwa i higieny.

Jak ustala się wysokość kar pieniężnych dla pracowników za nieprzestrzeganie przepisów BHP?

Wysokość kar pieniężnych za nieprzestrzeganie przepisów BHP ustalana jest na podstawie przepisów prawa pracy i regulaminów wewnętrznych w firmie. Zazwyczaj kwoty kar określane są w stosunku do ciężkości naruszenia przepisów, a także w zależności od charakteru pracy wykonywanej przez pracownika.

Kary pieniężne za naruszenia BHP mogą się różnić w zależności od kraju i branży, w której pracuje dany pracownik. W niektórych przypadkach, kary za naruszenia BHP mogą być ściśle określone przez przepisy prawne, a w innych przypadkach, mogą być ustalane na poziomie wewnętrznym przez pracodawcę.

W przypadku poważnych naruszeń, takich jak narażenie zdrowia i życia innych osób lub szkody materialne, kary pieniężne mogą być wysokie i wpłynąć na utratę pracy przez pracownika lub nawet na skierowanie sprawy do sądu. Dlatego ważne jest, aby pracownicy przestrzegali przepisów BHP, aby uniknąć konsekwencji finansowych i prawnych.

Czy tylko pracownik powinien przestrzegać zasad BHP? Dowiedz się więcej o tym, kto odpowiada za stan BHP w zakładzie pracy.

Firmy współpracujące

Masz pytanie do specjalisty BHP?

  Dane kontaktowe

  BHP CENTER SP Z O. O.

  Bonarka for Business

  Budynek D, piętro I

  Puszkarska 7i

  30-644 Kraków

  PFR