Blog

Instruktaż ogólny BHP — czym jest i kto powinien przejść szkolenie wstępne?

27.06.2023

Instruktaż ogólny BHP

Instruktaż ogólny BHP to proces szkoleniowy mający na celu zapoznanie pracowników z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie wstępne w zakładzie pracy powinny przejść wszystkie nowo zatrudnione osoby, niezależnie od stanowiska czy branży, w celu zapewnienia im odpowiedniej wiedzy i świadomości w zakresie bezpieczeństwa pracy. Szkolenie to ma na celu minimalizację ryzyka wypadków oraz zapewnienie bezpiecznego i higienicznego środowiska pracy dla wszystkich pracowników.

Szkolenie wstępne z bezpieczeństwa i higieny pracy

Szkolenie wstępne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy jest niezwykle ważne, aby zapewnić pracownikom odpowiednią wiedzę i umiejętności w zakresie zapobiegania wypadkom i zachowaniu bezpieczeństwa w miejscu pracy. Ma to też na celu uzupełnianie wiedzy i umiejętności dotyczących wykonywania pracy. Dowiedz się, jak wyglądają standardowe szkolenia w dziedzinie BHP.

 1. Wprowadzenie do BHP

Pracownik służby BHP wyjaśnia znaczenie BHP i dlaczego jest to istotne w miejscu pracy. Omawia też obowiązki pracodawcy i pracowników w zakresie BHP.

 1. Zidentyfikowanie zagrożeń

Zadania służby BHP odnoszą się też do nauki rozpoznawania zagrożenia w miejscu pracy. Wyznaczona osoba omawia również przykładowe zagrożenia, takie jak nieprawidłowe użytkowanie narzędzi, nieodpowiednio zabezpieczone maszyny czy niewłaściwe zachowanie pracowników.

 1. Zapobieganie wypadkom

Przedstawione zostają podstawowe zasady zapobiegania wypadkom, takie jak prawidłowe używanie narzędzi, dbanie o porządek i czystość w miejscu pracy oraz odpowiednie zachowanie podczas wykonywania zadań. Omawiane są też procedury awaryjne i ewakuacyjne oraz sposoby reagowania w przypadku wypadku.

 1. Zasady bezpiecznego używania maszyn i narzędzi

Wyjaśniane jest, jak prawidłowo używać maszyn i narzędzi, zwracając uwagę na zasady obsługi, konserwacji i naprawy. Za właściwą realizację programu instruktażu można też uznać, gdy przekazane są informacje na temat niebezpiecznych sytuacji, które mogą wystąpić podczas pracy z maszynami i narzędziami oraz jak ich unikać.

 1. Ergonomia i higiena pracy

Omawiane jest znaczenie ergonomii i jak zapewniane są odpowiednie warunki pracy. Poruszane są tematy związane z higieną pracy, takie jak odpowiednie przechowywanie i używanie substancji chemicznych oraz higieniczne zachowanie w miejscu pracy.

 1. Ochrona przeciwpożarowa

Przedstawione są podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej, takie jak korzystanie z gaśnic, ewakuacja w przypadku pożaru i procedury alarmowe. Wyznaczona osoba opowiada też, jak zapobiegać pożarom i jak zgłaszać potencjalne zagrożenia.

 1. Organizacja i dokumentacja BHP

Wytłumaczone zostają wymogi prawne dotyczące organizacji BHP w miejscu pracy i jakie dokumenty powinny być dostępne.

Instruktaż ogólny – co to jest?

Instruktaż ogólny to forma szkolenia, która ma na celu przekazanie szerokiej wiedzy lub umiejętności z określonego obszaru tematycznego. Jest to rodzaj szkolenia ogólnego, które skupia się na zapoznaniu uczestników z podstawowymi informacjami, zasadami i umiejętnościami dotyczącymi danego tematu. Zgodnymi z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy.

Kto musi odbyć instruktaż ogólny?

Przeprowadzenie szkolenia wstępnego jest obowiązkowe dla osób, które rozpoczynają pracę w nowym miejscu lub na nowym stanowisku. Celem instruktażu ogólnego jest zapoznanie pracownika z zasadami, procedurami i polityką firmy, a także zaznajomienie go z organizacją, zespołem i miejscem pracy.

Typowe sytuacje, w których instruktaż ogólny jest wymagany, to:

 • Nowi pracownicy – osoby, które dopiero rozpoczynają pracę w firmie, zwykle muszą przejść instruktaż ogólny. Ten proces pomaga im zrozumieć misję, wartości i cele organizacji, jak również zdobyć niezbędną wiedzę o jej strukturze i procedurach.
 • Pracownicy zmieniający dotychczasowe stanowisko pracy – jeśli pracownik awansuje, może być wymagane odbycie instruktażu ogólnego, aby dostosować się do nowych obowiązków, procedur i oczekiwań.
 • Przeniesienie do nowego oddziału firmy – jeśli pracownik przenosi się do innego oddziału lub lokalizacji firmy, może być konieczne zapoznanie go z nowym środowiskiem pracy, zespołem i procedurami obowiązującymi na danym stanowisku.

Kto zajmuje się przeprowadzeniem instruktażu ogólnego?

Instruktaż ogólny BHP może być przeprowadzony przez specjalistów ds. BHP lub instruktorów BHP. Oto kilka grup zawodowych, które mogą przeprowadzać instruktaż ogólny BHP:

 • Specjaliści ds. BHP – osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Mogą to być pracownicy działów BHP w firmach, którzy są odpowiedzialni za zapewnienie przestrzegania przepisów BHP i szkolenie pracowników.
 • Instruktorzy BHP – osoby, które przeszły specjalne szkolenie w zakresie BHP i są uprawnione do prowadzenia szkoleń w tej dziedzinie. Mogą to być zewnętrzni specjaliści ds. BHP, którzy są zatrudnieni przez firmy szkoleniowe lub organizacje zajmujące się szkoleniami BHP.
 • Inspektorzy pracy – inspektorzy pracy zatrudnieni przez odpowiednie instytucje lub agencje rządowe mogą przeprowadzać szkolenia BHP. Inspektorzy pracy mają za zadanie monitorowanie i egzekwowanie przepisów dotyczących BHP w miejscach pracy, dlatego często posiadają wiedzę i doświadczenie potrzebne do przeprowadzenia instruktażu ogólnego BHP.
 • Zewnętrzne firmy szkoleniowe – istnieją także specjalizowane firmy szkoleniowe, które oferują usługi szkoleniowe z zakresu BHP. Firmy te często mają instruktorów BHP z odpowiednimi kwalifikacjami, którzy są w stanie przeprowadzić instruktaż ogólny BHP w różnych miejscach pracy.

Zapoznaj się z naszą ofertą szkoleń wstępnych BHP.

Firmy współpracujące

Masz pytanie do specjalisty BHP?

  Dane kontaktowe

  BHP CENTER SP Z O. O.

  Bonarka for Business

  Budynek D, piętro I

  Puszkarska 7i

  30-644 Kraków

  PFR